یکشنبه, 29 فروردين 1400

بهترین راه مراجعه به اطلاعات مندرج بر روی برچسب سموم است، اما بر روی اغلب برچسب سموم چنین اطلاعاتی درج نشده است. پس از روش زیر استفاده میکنیم.
موارد کلی که در اختلاط سموم باید رعایت گردد:
سموم اسیدی با سموم قلیایی مخلوط نگردد.
سموم با ترکیبات مسی با سایر سموم مخلوط نگردد.
سموم با ترکیبات گوگردی با سایر سموم مخلوط نگردد.
در صورت امکان حشره کش با علف کش مخلوط نشود.
روش آزمایش اختلاط سموم در مزرعه:
در این روش جهت اختلاط سموم از نظر فیزیکی اگر دو سم را  به مقدار کم مخلوط کرده و موارد زیر مشاهده نشد نشان میدهد سموم مورد نظر قابلیت اختلاط دارند.
ظرف مورد نظر که از هر دو نوع سم در آن موجود است نباید گرم شود.
رسوبی در ته ظرف نباید وجود داشته باشد.
حالت دوگانگی یا حالت دو لایه بودن مشاهده نشود.
ذرات کریستاله در ظرف حاوی دو نوع سم مشاهده نشود.
تغییر رنگ زیادی و غیر معمول دیده نشود.


منبع:

سایت farmer-shop.ir- نویسنده: مریم رضوی