سه شنبه, 28 ارديبهشت 1400

فعالیت‌های میکروبی مفید در خاک برای پایداری هر خاک و رشد گیاه بسیار مهم است بطوریکه از خاک استریل شده نمی‌توان محصول قابل توجهی برداشت کرد، اهمیت میکروارگانیسم‌های خاک برای رشد همه گیاهان فوق العاده زیاد است. در یک هکتار خاک بارور کشاورزی حدود 1200 کیلوگرم باکتری، حدود 3500 کیلوگرم قارچ میکروسکوپی و حدود  1400 کیلوگرم حشرات و کرم خاکی وجود دارد. موجودات زنده موجود در خاک با ریشه گیاهان همزیستی و تبادل مواد غذایی دارند، بین 15 تا 25 درصد ماده آلی تولید شده در فتوسنتز از ریشه گیاه ترشح شده و در اختیار این موجودات ریز قرار می‌گیرد، متقابلاً محصولات تولید شده توسط آنها  نظیر هورمون‌ها، آنزیم‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و غیره توسط گیاه جذب می‌شود.
گروهی از موجودات ذره بینی خاک دائما در حال تجزیه پسمانده‌های گیاهی، کودهای آلی و شیمیایی هستند و آنها را به ترکیبات ساده قابل جذب برای ریشه تبدیل می‌کنند. بسیاری از این موجودات ذره بینی با ترشح مواد اسیدی به انحلال و آزاد سازی میکروالمنت‌های خاک کمک می‌کنند. اگر با ذره‌بین به تارهای کشنده ریشه نگاه کنید انبوهی از رشته‌های نخ مانند سفید را ملاحظه خواهید کرد که ریشه را در برگرفته‌اند. اینها همان قارچ‌های همزیست هستند که در ازای مواد غذایی که از ریشه جذب می‌کنند کمک‌های متعددی به گیاه می‌نمایند، مثلا با ترشح آنتی بیوتیک از نفوذ میکروب‌ها و قارچ‌های بیماریزا وحتی نماتدها به ریشه گیاهان جلوگیری می‌کنند.
همه ما کمابیش با ریزوبیوم‌ها یعنی باکتری‌های کوچکی که در ریشه گیاهان خانواده لگوم زیست می‌کنند آشنا هستیم که نقش بسیار مهمی در جذب و تثبیت نیتروژن هوا دارند. اگر این باکتری‌ها و سایر باکتری‌های مشابه‌شان که خارج از ریشه و در خاک زندگی می‌کنند (ازتوباکترها) نبودند، کشاورزی امکان پذیر نبود.چون اینها تنها موجوداتی هستند که قادرند نیتروژن را از هوا دریافت نموده و در خاک تثبیت نمایند.
حال که اهمیت میکروارگانیسم‌ها تا حدودی روشن شد باید اضافه کنیم اسید هیومیک موجود در ارگانی هیوم رشد و فعالیت میکروب‌های مفید خاک را به واسطه فراهم کردن منبع کربن تحریک میکند. ارگانی هیوم با افزایش نفوذ پذیری دیواره سلولی و نیز با تسریع در تولید پروتئین‌ها واسیدهای نوکلئیک در درون سلول و نیز با مکانیسم‌های متعدد دیگری به رشد و تکثیر میکروارگانیسم‌های مفید خاک کمک میکند. ممکن است این سئوال برای خواننده پیش بیاید که آیا ارگانی هیوم به رشد و تکثیر میکروب‌ها وقارچ‌های بیماریزا هم کمک میکند؟ پاسخ منفی است. دلیلش این نیست که هیومیک اسید موجود در ارگانی هیوم همانند یک موجود هوشمند دوست را از دشمن تشخیص میدهد، اما به دلیل اینکه هیومیک اسید محصول قارچ‌ها و باکتری‌های غیر بیماریزا است با نیازهای فیزیولوژیکی اینگونه موجودات سازگاری بیشتری داشته، نتیجتاً به رشد وتکثیر آنها کمک می کند، نتیجه نهایی اینکار تنگ شدن میدان برای فعالیت میکروارگانیسم‌های پاتوژن (بیماریزا) است.

منبع: سایت سبز نیوز