چهارشنبه, 18 تیر 1399

 

آناليز ارگاني ليک:

 

روش، ميزان و زمان استفاده از ارگاني ليک: