یکشنبه, 29 فروردين 1400

ترکیبات ارگانیک و از جمله ارگانی هیوم همانند یک اسفنج عمل میکند و بسیاری از املاح محلول از جمله کلرور سدیم را به خود جذب می‌نمایند. ارگانی هیوم به واسطه هیومیک اسید موجود در آن نمک موجود در خاک را تجزیه میکند، یون های کلر و سدیم حاصل از تجزیه نمک در واکنش‌های دیگری درگیر میشوند و به این ترتیب  از شوری خاک کاســـته می‌شود. در مورد سدیم که تقریباً هیچ گیاهی به آن نیاز ندارد برداشتی از ارگانی هیوم صورت نمی‌گیرد و به تدریج غلظت سدیم و سایر عناصر مضر در خاک کاهش میابد، در ضمن ارگانی هیوم با بهبود ساختمان خاک و افزایش قطر لوله‌های مویین موجب کاهش حرکت نمکها به سطح خاک می‌شود.

نکته دیگر اینکه هیومیک اسید موجود در ارگانی هیوم بار منفی دارد و در نتیجه نمکهای محلول ( NaCl و انواع کودهای شیمیایی ) که دارای بار مثبت هستند را به سمت خود جذب نموده و در نتیجه باعث کاهش قابل توجه غلظت نمکها در خاک میشود. در کشور ما که میزان ماده آلی خاک حداقل و اکثرا زیر یک درصد است و نیز با شوری آب و خاک در سطح گسترده‌ای مواجه‌ایم ضرورت استفاده از مواد آلی هیومیکی بشدت احساس میشود. اصلاح خاک شور با مواد هیومیکی نسبت به اصلاح با گچ ارجحیت دارد، چرا که افزودن موادی همچون سولفات کلسیم (گچ) به خاک میکروارگانیسم‌های مفید موجود در خاک را از بین میبرد.