یکشنبه, 29 فروردين 1400

مرحله ابتدایی: استخراج و عصاره گیری اسید هیومیک و اسید فولویک و سایر اسیدهای آلی ریز از ارگانی هیوم
مرحله تکمیلی: شامل خالص سازی و غنی سازی محلول و همچنین تعدیل PH ارگانی لیک