یکشنبه, 29 فروردين 1400

در کلیه محصولات باغی و زراعی اعم از درختان میوه (پسته، خرما، مرکبات و...) غلات، حبوبات، صیفیجات، گیاهان جالیزی، تاکستان ها، گیاهان تزئینی، فضای سبز و پارکها و گلخانه ها قابل استفاده میباشد،شایان ذکر است بهترین روش کاربرد ارگانی لیک بصورت محلول پاشی میباشد.