یکشنبه, 29 فروردين 1400

ارگانی هیوم دارای ساختار شیمیایی پیچیده و بی نظیری است، هیومیک اسید موجود در ارگانی هیوم دارای شاخه‌های جانبی متعددی است که توانایی ترکیب شدن با انواع کاتیونها و آنیونها را داراست و میتواند با کاتیون‌های فلزات سنگین ترکیبات نامحلولی را ایجاد کند و بدین ترتیب از اثرات منفی این فلزات بر محیط زیست در حد قابل توجهی بکاهد.
همچنین ارگانی هیوم با تحریک رشد و فعالیت میکروارگانیسم‌های مفید خاک عرصه را بر قارچ‌های مضر که تولید کننده ترکیبات سمی و سرطان زا همچون آفلاتوکسین هستند را تنگ کرده بطوریکه قارچ‌های بیماریزا توانایی رقابتی خود را از دست داده و به تدریج از بین خواهند رفت. علاوه بر این همانطور که گفته شد وجود شاخه‌های جانبی متعدد در ترکیب اسید هیومیک سبب جذب سموم حاصل از این نوع قارچ‌ها میشود و بدین ترتیب مهار خوبی برای کنترل مسمومیت گیاهی میباشد.