یکشنبه, 29 فروردين 1400

-    در خاکهای سنگین با تهویه ضعیف به منظور افزایش تخلخل و در نتیجه افزایش نفوذ پذیری آب، هوا، عناصر غذایی و توسعه ریشه
-    در خاکهای سبک با ساختمان نامناسب به منظور بهبود ساختمان خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب و عناصر غذایی
-    در شرایط کمبود آب به منظور افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک
-    در شرایط شوری به سبب تعدیل شرایط محیطی و کاهش شوری و افزایش رشد ریشه گیاه
-    در شرایط محیطی نامساعد که خطر سرمازدگی و گرمازدگی محصولات کشاورزی وجود دارد
-    در خاک‌های فقیر از نظر مواد آلی و خاکهایی که عناصر غذایی موجود در آن بصورت بلوکه درآمده است (ايجاد خاصيت كلات كنندگي در خاك و در نتيجه جذب بهتر عناصرغذایی)
-    در خاکهای قلیایی به منظور کاهش قلیائیت خاک و در نتیجه افزایش جذب عناصر غذایی
-    در خاکهای آلوده ناشی از سمیت کودها، سموم شیمیایی، فلزات سنگین، قارچها و میکروارگانیسم‌های مضر