یکشنبه, 29 فروردين 1400

- شادابی و تقویت بخش‌های هوایی گیاه (برگها، شاخه‌ها و خوشه‌ها)
- افزایش طول عمر برگها در شرایط بحرانی بویژه در زمان رشد زایشی گیاه و در زمان پر شدن میوه
 - رساندن عناصر به گیاه بویژه در شرایط بد محیطی مثل خشکی، شوری، قلیایی بودن خاک و غیره
- افزایش مقاومت نسبت به آفات و بیماری‌ها
- سرعت بخشیدن به جریان مواد غذایی در آوندهای آبکش و در نتیجه تغذیه بهتر گیاه
-افزایش عملکرد
-افزایش اندازه محصول
 -زودرس شدن یا بهتر رس شدن محصول