یکشنبه, 29 فروردين 1400

ارگانی لیک به واسطه دارا بودن عناصر غذایی ماکرو و میکرو شرایط تغذیه مناسب گیاه را فراهم می‌آورد و به طور طبیعی باعث ایجاد مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری‌ها خواهد شد. به علاوه امکان دفع بعضی از بیماری‌ها و آفات گیاهی به هنگام محلول پاشی وجود دارد، تغذیه مناسبتر گیاهان حتما منجر به توانایی بهتر گیاه برای تحمل آفات و بیماری‌ها می‌شود.
هر چقدر که شیره گیاه حاوی مواد جامد بیشتری باشد (بریکس) شرایط برای تغذیه آفات از شیره گیاهی نامطلوب تر خواهد شد و در نتیجه احتمال آسیب دیدگی محصول به واسطه حضور آفات کمتر می‌شود.